top of page

CIĘCIE PLAZMĄ - CNC- WROCŁAW

Plazma jest gazem, który jest mieszaniną wysoko zjonizowanych cząstek materii. Składnikiem tego gazu są jony dodatnie, ujemne i obojętne. Plazma nazywana jest czwartym stanem skupienia, posiada zdolność przewodzenia prądu elektrycznego, ponieważ posiada dużą ilość jonów o różnym ładunku i swobodnych elektronów, jest lepszym przewodnikiem niż metale, bowiem pod wpływem wzrostu temperatury maleje opór elektryczny plazmy.


Cięcie plazmowe nazywane jest tez cięciem termicznym gdyż znaczącą rolę odgrywa tu temperatura. Wykorzystuje się przy nim łuk plazmowy (czyli zawężony). Gazy, które stanowią źródło plazmy, podlegają częściowo jonizacji i destylują w nim. W ten sposób utworzona wiązka plazmy osiąga wysoką energię kinetyczną oraz temperaturę , a to przyczynia się do m.in. topnienia lub częściowego odparowania materiału. W trakcie tego procesu tworzy się szczelina cięcia.

Cięcie plazmowe jest rodzajem cięcia łukowego i charakteryzuje się utworzeniem silnie skoncentrowanego plazmowego łuku elektrycznego, jarzącego się między elektrodą a materiałem, który go topi i wyrzuca ze szczeliny cięcia. Elektryczny łuk plazmowy to gaz silnie zjonizowany, przemieszczający się z dyszy plazmowej z prędkością bliską prędkości dźwięku. Temperatura wiązki plazmy zależy od natężenia prądu oraz rodzaju i składu gazu plazmowego i wynosi między 10 000 – 30 000 K. Cięcie może być realizowane w szerokim zakresie prędkości dzięki dużej energii cieplnej łuku plazmowego. Do cięcia plazmowego stosuje się różne gazy – m.in. powietrze, azot, argon oraz ich mieszanki w zależności od rodzaju ciętego materiału. Palnik utrzymywany jest w pod odpowiednim kątem (podczas żłobienia czy ukosowania) lub prostopadłej pozycji i w stałej od niego odległości do powierzchni rozdzielanego przedmiotu, podczas cięcia plazmowego. Palniki, w których gazem plazmowym jest powietrze, wyposażone są w specjalne elektrody odporne na utlenianie.

Taki rodzaj cięcia umożliwia rozdzielenie wszystkich materiałów, które przewodzą prąd elektryczny, różne rodzaje stali nierdzewnej oraz stali miękkiej. m.in. aluminium. Cięcie plazmowe obecnie jest najbardziej popularnym procesem cięcia termicznego stali wysokostopowych. Charakterystyczna jest dla niego duża wydajność oraz dobra jakość ciętej krawędzi. Bardzo często cięcie plazmowe stosuje się zamiast cięcia gazowego - do przecinania stali niestopowych.


W porównaniu do cięcia laserowego, cięcie plazmowe umożliwia przecinanie grubszych materiałów oraz korzystniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi (mniejsze koszty eksploatacyjne i nakłady inwestycyjne).


Proces cięcia plazmowego realizowany jest w sposób zmechanizowany lub ręczny. Nasza firma wykorzystuje oba sposoby (wypalarka CNC).

Cięciu podlegają prawie wszystkie topliwe i przewodzące prąd elektryczny metale – stal węglowa i stopowa, aluminium. Nasza firma może ciąć w materiale Klienta, jak i swoim (mamy możliwość zakupu materiałów). Jednym z przetworzonych metali podlegających cięciu jest blacha. Dla cięcia plazmowego całe ciepło wymagane do stopienia materiału powinno pochodzić tylko z łuku plazmowego, co powoduje, że grubość blachy podlegającej cięciu jest ograniczona. W cięciu plazmowym wyróżnia się dwa łuki: przenoszony i nieprzenoszony. Przy wykorzystaniu łuku przenoszonego, materiał cięty powinien przewodzić prąd elektryczny, ponieważ stanowi część obwodu elektrycznego. Jest to odpowiednia metoda do cięcia  materiału o niewielkiej, jak i dużej grubości cięcia, a o przenoszeniu energii decyduje zastosowany gaz plazmowy. W drugim przypadku cięcia za pomocą łuku nieprzenoszonego materiał nie stanowi elementu obwodu łuku elektrycznego. Cięcie plazmowe jest odpowiednie  tylko do cięcia z niskimi osiągami, ponieważ dysza plazmowa spełnia role anody.


Cięcie plazmowe polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej. W momencie przepuszczania strumienia sprężonego gazu przez jarzący się łuk elektryczny wyzwala się jonizacja, a dzięki dużemu zagęszczeniu mocy wytwarza się strumień plazmy. Najczęściej stosowany gaz plazmowy to powietrze. Zwykle używa się też argonu, azotu, wodoru, dwutlenku węgla i mieszanki argon-wodór lub argon-hel. Firma HEPI-System posiada maszynę CNC, którą możemy ciąć zarówno ręcznie jak i stacjonarnie. Zapraszamy do poznania oferty naprawy akumulatorów.

Można wyróżnić 8 podstawowych parametrów cięcia plazmowego:

 • natężenie prądu – decyduje o temperaturze i energii łuku plazmowego. Wraz ze wzrostem natężenia prądu zwiększa się również prędkość cięcia lub grubość przecinanego materiału,

 • napięcie łuku – decyduje o sprawnym przebiegu procesów cięcia plazmowego, wynosi od

 • 50 do 200 V,

 • prędkość cięcia – dobierana do natężenia prądu i grubości ciętego materiału,

 • grubość cięcia – do niej należy dopasować natężenie prądu i prędkość cięcia. Dla poszczególnych materiałów wynoszą:

  • stal konstrukcyjna – 0,5-30 mm (cięcie jakościowe), 20 mm (przebicie produkcyjne)

  • stal nierdzewna – 0,8-20 mm (cięcie jakościowe), 16 mm (przebicie produkcyjne)

  • aluminium – 1,2-25 mm (cięcie jakościowe), 16 mm (przebicie produkcyjne)

 • rodzaj i ciśnienie oraz natężenie przepływu gazu plazmowego – prędkość wypływu strumienia plazmy z palnika oraz temperatura zależą od natężenia prądu, średnicy i kształtu, jaką osiąga dysza plazmowa,

 • rodzaj i konstrukcja elektrody,

 • średnica dyszy zwężającej,

 • położenie palnika względem ciętego przedmiotu – palnik powinien być prowadzony prostopadle do ciętej powierzchni.

W celu indywidualnej oferty prosimy o kontakt mailowy z naszą firmą

bottom of page
/* social media minified */